Hiển thị các bài đăng có nhãn tài khoản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tài khoản. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

0 comments

Hạch toán tài khoản 622 theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí 1. Chi phí là những khoản làm giảm...

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2023

0 comments

Hạch toán tài khoản 911 theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết...

0 comments

Hạch toán tài khoản 821 theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC 1. Nguyên tắc kế toán a) Nguyên tắc chung - Tài khoản này dùng để phả...

icon icon icon