Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023

0 comments

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023


Đối phải tự làm quyết toán thuế TNCN năm 2023? Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023 gồm những bước nào?

Đối tượng không thuộc được ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại cơ quan đang công tác và đối tượng làm lao động tự do có thu nhập bị trừ thuế TNCN thì phải tự quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Các bước tự quyết toán thuế TNCN năm 2023

Bước 1: Truy cập hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập TẠI ĐÂY

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023
Màn hình đăng nhập

Người nộp thuế điền thông tin mã số thuế và mã kiểm tra rồi nhấn tiếp tục. (Trường hợp quên mã số thuế thì người nộp thuế có thể tham khảo cách tra cứu mã số thuế )

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023Đăng nhập thành công màn hình sẽ xuất hiện như ảnh trên
Bước 2:  Chọn “Quyết toán thuế”, sau đó chọn “kê khai trực tuyến”
Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023

Bước 3: Điền nội dung kê khai online

Tại mục Chọn thông tin tờ khai, người nộp thuế điền các thông tin bắt buộc và chọn Tờ khai 02/QTT-TNCN.

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023

Tùy theo trường hợp của người nộp thuế mà tích chọn mục phù hợp. Trường hợp người nộp thuế có thu nhập tại 2 nơi hoặc đã thay đổi nơi làm việc và đã khấu trừ thuế tại nguồn. Khi nhập mã số thuế của đơn vị thực hiện khấu trù thuế tại thời điểm đang thực hiện quyết toán thuế thì hệ thống tự động nhận diện cơ quan quyết toán thuế. 

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023
kế tiếp, người nộp thuế chọn quyết toán thuế.
Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023
Chọn năm kê khai là năm 2022 (từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022)

Lưu ý: Những người nộp thuế thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ xét giảm thuế đến cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp.

=> Click chọn Tờ khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo nếu người nộp thuế thuộc trường hợp này

Chọn “Tiếp tục” để chuyển đến bước khai tờ khai quyết toán.

Bước 4: Khai tờ khai quyết toán thuế TNCN

Người nộp thuế nhập dữ liệu tờ khai

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023

 • 01] đến [06]: Hệ thống tự động nhập
 • [07] đến [08]: Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07
 • [09]: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền)
 • [10]: Fax: Không bắt buộc
 • [11]: Điền địa chỉ email của NNT. (Bắt buộc điền)
 • [12] đến [14] Thông tin liên quan đến đại lý thuế (nếu có)
 • [15] đến [19] Hệ thống tự động điền thông tin
 • [20] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ
 • [20]=[21]+[23]
 • [21] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam   
 • Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
 • Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.
 • Ví dụ: Năm 2022, Nguyễn Văn A làm công ty X từ tháng 1 đến tháng 4 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 50.000.000 đồng, làm công ty Y từ tháng 5 đến tháng 12 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 200.000.000 đồng. Như vậy tại chỉ tiêu [21], anh A sẽ nhập 250.000.000 đồng.
 • [22] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam được miễn giảm theo Hiệp định (nếu có)
 • [23] Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam             
 • [24] Số người phụ thuộc
 • Chỉ tiêu này hệ thống tự động điền theo số người phụ thuộc mà NTT đã đăng ký.   
 • [25] Các khoản giảm trừ ([25]= [26] + [27] + [28] + [29] + [30]
 • [26] Giảm trừ cho bản thân cá nhân
 • Hệ thống tự điền sẵn là 132.000.000 đồng
 • [27] Giảm trừ cho những người phụ thuộc được giảm trừ
 • Hệ thống sẽ tính số tiền được giảm trừ theo số người phụ thuộc được đăng ký.
 • [28] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học
 • NTT tự điền thông tin này theo chứng từ
 • [29] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ               
 • NNT tự điền thông tin này theo chứng từ
 • [30] Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ             
 • NNT tự điền thông tin này theo chứng từ             
 • [31] Tổng thu nhập tính thuế ([31]=[20]-[22]-[25])
 • Hệ thống sẽ tự tính dựa trên thông tin mà NNT đã nhập
 • [32] Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ
 • Hệ thống sẽ tự tính dựa trên thông tin mà NNT đã nhậpHướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023
[33] Tổng số thuế đã nộp trong kỳ
 • ([33]=[34]+[35]+[36]-[37]-[38])
 • [34] Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập
 • [35] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập
 • [36] Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ (nếu có)      
 • [37] Số thuế đã khấu trừ, đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm      
 • [38] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm
 • [39] Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [39]=[40]+[41]        
 • [40] Số thuế phải nộp trùng do quyết toán vắt năm        
 • [41] Tổng số thuế TNCN được giảm khác
 • [42] Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ ([42]=([32]-[33]-[39])>0)
 • [43] Số thuế được miễn do cá nhân có số tiền thuế phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống (0<[42]<=50.000 đồng)
 • [44] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ ([44]=([32]-[33]-[39])<0)
 • [45] Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [45]=[46]+[47]          
 • [46] Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế          
 • [47] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác           
 • [48] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau ([48]=[44]-[45])
Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023
Trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn trả vào tài khoản của người nộp thuế tại chỉ tiêu [46] thì ghi thêm các thông tin sau:
Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023
Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác tại chỉ tiêu [47] thì ghi thêm các thông tin sau:
Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023

Đến bước này, người nộp thuế đã có thể xác định được số thuế TNCN được hoàn hay phải nộp thêm.

Nhập xong thì NNT chọn “Hoàn thành kê khai”.

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023

Bước 5: Chọn kết xuất XML

NNT chọn kết xuất XML trước khi gửi tờ khai

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023
Người nộp thuế lưu file

Bước 6: Chọn Nộp tờ khai, Nhập mã kiểm tra để xác thực nộp tờ khai và chọn Tiếp tục.

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023

Bước 7: In tờ khai

Tại bước sau khi chọn “kết xuất XML’, hệ thống sẽ gửi về cho bạn file tờ khai theo định dạng XML. Sử dụng máy tính có cài itax viewer để mở file tờ khai theo định dạng XML>> In >> Ký tên người khai thuế.

Bước 8: Cầm theo CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế thuế, Tờ khai thuế vừa in đến nộp tại Bộ phận một cửa của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai.Bài hướng dẫn trên của kế toán 12h được tổng hợp trích lập tóm tắt  từ thông tư 200. Nếu chưa rõ hoặc cần hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0399.36.39.38 để được tư vấn giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

icon icon icon